THÔNG TIN NỘI BỘ

1. Thông tin doanh nghiệp
Hội đồng quản trị:
Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng     – Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Đức                                      – Ủy viên HĐQT
Ông Lê Trung Huân                                – Ủy viên HĐQT
Ban Kiểm soát:
Ông Nguyễn Duy Tân
Ông Quản Mạnh Hiền
Ông Huỳnh Văn Hải
Ban điều hành:
Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng
   Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Lâm Văn Lợi
   Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Tâm
   Phó Tổng Giám Đốc