Giống ngô DK 6919s - Công ty AA - Bạn của nhà nông VTV2